งานบริการที่ปรึกษา

 • การตรวจประเมินสถานที่จัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย การออกแบบสถานที่จัดเก็บ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก และครอบครองวัตถุอันตราย
 • การจัดทำคู่มือความปลอดภัยสารเคมีเฉพาะ
 • การจัดทำแผนฉุกเฉินสารเคมีอันตรายหกรั่วไหล
 • การจัดซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมี
 • การตรวจประเมินระบบความปลอดภัยสารเคมี
 • การประเมินความเสี่ยงสารเคมีอันตราย
 • การจัดทำเอกสารความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet)

Training Program

IN-HOUSE 2016

บริการรับจัดอบรมภายในสถานประกอบการ ด้วยวิทยากรชำนาญการเฉพาะด้าน สามารถออกแบบหลักสูตรเฉพาะเพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อประโยชน์สูงสุด
 • การจำแนกสารเคมีตามระบบสากล (GHS)
 • การประเมินความเสี่ยงอุตสาหกรรมเคมี
 • เทคนิคการใช้เอกสารความปลอดภัย (SDS)
 • หลักการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล
 • เทคนิคการสั่งการและระงับเหตุสารเคมี
 • การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • การบริหารจัดการความปลอดภัยในการขนส่งสารเคมี
 • การบริหารความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี
 • ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
*** กดดูรายละเอียดเพิ่มเติม ***
Training Program
PUBLIC 2016
 • การเตรียมสอบขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะดูแลการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย กรมโรงงาน กำหนดอบรม 29 กุมภาพันธ์ 2559
 • การขนส่งสารเคมีอันตราย กำหนดอบรม 11 มีนาคม 2559
 • การระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล กำหนดอบรม 21 มีนาคม 2559
 • การจัดแผนฉุกเฉิน และแผนปฏิบัติการควบคมสารเคมีอันตราย กำหนดอบรม 21 เมษายน 2559
 • การบริหารความปลอดภัยในการขนส่งสารเคมีอันตราย กำหนดอบรม 9 มีนาคม 2559
 • เทคนิคการใช้เอกสารความปลอดภัยสารเคมี กำหนดอบรม 25 เมษายน 2559
*** กดดูรายละเอียดเพิ่มเติม ***