สารเคมีที่สัมผัสน้ำทำให้เกิดสารพิษ

  • อะซิทิลโบรไมต์ (Acetyl bromide)
  • อะซิทิลคลอไรด์ (Acetyl chloride)
  • อะลูมิเนียม เซเลไนต์ (Aluminium selenide)
  • อะลูมิเนียม ฟอสไฟต์ (Aluminium phosphide)
  • แคลเซียม ไฮไดรด์ (Calcium hydride)